image, آموزش تصویری تهیه سالاد برای ودکان با تربچه موشی

از تربچه هایی استفاده کنید که دم دارند و کمی کشیده هستند.زیر تربچه ها را یک برش کوچک داده تا این موش ها بتوانند داخل ظرف بنشینند.

image, آموزش تصویری تهیه سالاد برای ودکان با تربچه موشی

سپس برش کوچک را از وسط نصف کنید طوری که یک قسمت کمی بزرگتر از قسمت دیگر باشد.

سپس قسمت بزرگتر را دو نیم کنید و سر موشها رو با چاقو برش دهید و گوشها را در جای خودشان قرار دهید.

image, آموزش تصویری تهیه سالاد برای ودکان با تربچه موشی

برای چشمها هم می توانید از فلفل سیاه استفاده کنید. فلفل سیاه را نصف کرده و به جای چشم ها از آن استفاده کنید.

image, آموزش تصویری تهیه سالاد برای ودکان با تربچه موشی