عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

ابتدا باید یک پایه ثابت را برای درست کردن این مدل در نظر بگیرین مثل پایه میز بعد طناب محکمی را به آن پایه وصل کنید.

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

سعی کنید بادکنکها را به یک اندازه پر کنید و انتهای دو تا بادکنک را به هم وصل کنید.

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

بعد دو تا بادکنک را به همین روش درست کنید و به بادکنکهای قبلی به حالت پیچ خورده وصل کنید یعنی هر ۴ تا بادکنک به هم وصل میشه و بعد روی طناب قرار میگیره.

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

و همین روش را ادامه بدهید و بادکنکهای دیگه ای را به طناب وصل کنید و حالت قوس را ایجاد کنید.

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

برای انتها باید بادکنکی را با شن و ماسه پر کنید و در قسمت پایین بادکنکها متصل کنید این بادکنک شنی باید هر دو طرف کار قرار بگیره تا قوس حفظ بشه و تکان نخوره.

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک

عکس, آموزش تصویری تزیین ورودی اتاق جشن تولد با بادکنک