این پتو را حتی آنهایی که خیلی به قلاب بافی وارد نیستند می توانند ببافند این می تواند یک شروع ساده باشد

image, آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

۶ زنجیره را به صورت حلقه در آورید داخل حلقه سه پایه بلند بزنید و دو زنجیره کلا" 12 پایه بلند که بین هر سه تا دو زنجیره زده می شود ( عکس زیر نقشه بافت گل است )

image, آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

۳۰۰ تا از این گل های کوچولو باید ببافید ! البته بافت این گل ۲ دقیقه بیشتر وقت نمی گیرد!

image, آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

با قلاب گل ها را به هم وصل کنید ، توی گوشه هر گل دو تا پایه کوتاه بزنید و ۴ زنجیره بین آنها.

image, آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

در انتخاب رنگ ها دقت کنید در نهایت هر رنگ باید به صورت مورب دیده شود، ۲۵ گل در طول و ۱۲ گل در عرض پتو بکار می رود.

image, آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

image, آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

بعد از آماده شدن همه ردیف ها هر نوار را با بافتن ۴ پایه بلند و یک پایه کوتاه به نوار کناری وصل کنید (مثل شکل)

image, آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

همچنین بخوانید